ในหลวงกับสมุนไพรไทย

ในหลวงกับสมุนไพรไทย

เนื่องในโอกาศ 5 ธีนวามหาราชในปีนี้  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ในฐานะที่เว็บ ไทยสมุนไพร.net เป็นเว็บที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย มาอย่างต่อเนื่อง ทางเว็บจึงขออนุญาตนำบทความ พระราชกรณีกิจของพระองค์ท่านที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรไทยที่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบ มาเพยแพร่ให้ทุกท่านได้ศึกษา  โดยบทความทั้งหมดสรุปย่อ และเรียบเรียบจาก  รายงานเรื่อง งานวิจัยเรื่องสาธารณสุข และการศึกษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย  โดยคุณทิพย์วรรณ วงศ์อัสสไพบูลย์ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ในหลวงกับสมุนไพรไทยในเรื่องพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับสมุนไพรไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น เริ่มต้นจากพระมหากรุณาธิคุณ และความใส่พระราชหฤทัยในด้านการสาธารณสุขของพสกนิกร ซึ่งพระองค์ท่าน  นอกจากจะทรงใช้วิธีการดูแลพสกนิกร ผ่านทางบุคลากรทางการแพทย์จากหลายสาขา แล้วนั้น   ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกล พระองค์ก็ยังทรงมีพระราชดำริที่ในเรื่องจะต้องให้ความสนใจใน สมุนไพรไทย ซึ่งได้มีการใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานานตั้งแต่ในอดีต

จึงทรงเห็นว่า ควรจะได้มีการส่งเสริมการใช้และการพัฒนาสมุนไพรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยพระองค์ได้ทรงดำเนินการ เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้ว่ามีโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์สมุนไพรเกิดขึ้นหลายโครงการ รวมทั้งโครงการที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อมอีกเป็นจำนวนมาก เช่น

 • โครงการสวนป่าสมุนไพรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
 • โครงการสวนแม่พันธุ์ต้นซิงโคนา
 • โครงการภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง
 • โครงการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นต้นhttp://xn--o3cepkej9b3gpeg.net/wp-content/uploads/2013/12/ศูนย์ศึกษาการพัฒนาขาหินซ้อน

ยกตัวอย่างโครงการด้านสมุนไพรไทยอย่างเด่นชัดที่สุด ได้แก่ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี พ.ศ. 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พื้นที่จำนวน  15 ไร่ จัดสร้างสวนป่าสมุนไพรชนิดต่างๆไว้ศึกษาวิจัยทางวิชาการเผยแพร่การใช้ประโยชน์ และ เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ

การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับปรัชญาในการพัฒนาสังคมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ประการ คือ

 1. การส่งเสริมศักยภาพในการพึ่งตนเองของประชาชน
 2. การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
 3. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
 4. เศรษฐกิจพอเพียง
 5.  การพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ซึ่งแนวพระราชดำริเรื่องการนำสมุนไพรมาศึกษาและวิจัยนี้ต่อมาได้นำไปสู่การศึกษา พัฒนา และการนำพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น รวมทั้งสมุนไพรจากต่างประเทศเข้ามาทดลองปลูก และทดลองทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกมาใช้

สมุนไพรกับโครงการหลวง

พืชสมุนไพรเป็นพืชอีกกลุ่มหนึ่งที่มูลนิธิโครงการหลวงได้พยายามพัฒนาให้เป็นพืชทางเลือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรตามพระราโชบายในการแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นบนพื้นที่สูงของเกษตรกรชาวเขา
 2. ลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า
 3. เพื่อธำรงไว้ซึ่งความกินดีอยู่ดีของพสกนิกรบนพื้นที่สูง

ร้านโครงการหลวงปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวง ได้ศึกษาและค้นคว้าพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ ไปเป็นจำนวนมาก หลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชกลุ่มเครื่องเทศและพืชหอม ซึ่งมีมูลค่าผลผลิตสดต่อปีหลายแสนบาท และมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปมากกว่าสามล้านบาท ปัจจุบันมูลนิธิ โครงการหลวงกำลังขยายงานวิจัยเพื่อพัฒนาพืชกลุ่มนี้อีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชสมุนไพรพื้นบ้านบน พื้นที่สูง ซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านหรือพืชป่าและมีอยู่จำนวนมากในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมูลนิธิโครงการหลวง จากการศึกษาเบื้องต้นโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิโครงการหลวงพบว่า เฉพาะในพื้นที่ดอยอ่างขางแห่งเดียว ซึ่งมีชาวเขา 5 เผ่าอาศัยอยู่ คือจีนฮ่อ, ไทใหญ่, มูเซอ, เย้า และปะหล่อง เฉพาะชาวปะหล่องเผ่าเดียวมีการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นถึง 228 ชนิด ในจำนวนนี้เป็นพืชอาหาร 88 ชนิด และเป็นพืชยาถึง 51 ชนิด

นอกจากนี้นักวิจัยยังพบอีกว่าในจำนวนนี้พืชหลายชนิดมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่อาจพัฒนาเป็นพืชเครื่องเทศ และพืชน้ำมันหอมระเหยได้ เช่น ตะไคร้ต้น อีหลืน มะแขว่น พืชบางชนิดมีสารออกฤทธิ์ควบคุมโรคและแมลงได้ เช่น สาบหมา คาวตอง ค้างคาวดำ พืชบางชนิดมีฤทธิ์ทางยา เช่น ผักเชียงดา   ช่วยลดน้ำตาลในเลือด เป็นต้น ดังนั้นพืชท้องถิ่นเหล่านี้จึงมีศักยภาพในการพัฒนาในหลายรูปแบบ๕๐สำหรับพืชสมุนไพรที่ทางมูลนิธิโครงการหลวงนำมาปลูกนั้นแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่มคือ กลุ่มพืชสมุนไพรและเครื่องเทศเมืองหนาว   และพืชสมุนไพรพื้นบ้านบนพื้นที่สูง โดยมีพันธุ์พืชที่ทดลองปลูกดังนี้คือ

 1.  พืชสมุนไพรและเครื่องเทศเมืองหนาว ได้แก่ ตังกุย คาโมมาย ซอเรล ไชว์ อิตาเลี่ยน พาร์สเลย์เลมอนบาล์ม มาร์จอแรม มินต์ ออริกาโน่ โรสแมรี่ เสจ ทายม์ เจอราเนียม ลาเวนเดอร์ และสวีทเบซิล
 2.  พืชสมุนไพรพื้นบ้านบนพื้นที่สูง ได้แก่ ตะไคร้ต้น ตะไคร้หอม กะตังใบ กะตังแดง กระเม็งกำลังเสือโคร่ง โกฐจุฬาลัมพา ไข่ปู (หนามไข่ปู หรือมะหู้ไข่ปู) ครามป่า (ครามขาว) ต่างไก่ป่า ทะโล้ (สารภีดอย หรือมังตาน) ปัญจขันธ์ (เบญจขันธ์) ปิ้งขาว ผักบุ้งส้ม ผักไผ่ดอย ผักแพวแดง พุทธรักษา เพี้ยกระทิง (สะเลียมดง) ไพลดำ รางจืดเถา (หนำแน่) ว่านท้องใบม่วง ส้มผด สาบแร้งสาบกา สาบเสือ สาบหมา สามร้อยยอด สีฟันคนทา หญ้าถอดปล้อง หญ้าเอ็นยืด อัคคีทวาร อูนป่า เอื้องหมายนา และฮ่อมช้าง

ในปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้มีการนำสมุนไพรที่ปลูกได้ในโครงการมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แชมพู – ครีมนวดผม, โลชั่น, ยาสีฟัน, สบู่, ยาระงับกลิ่นปาก, น้ำยาบ้วนปาก, เจลบรรเทาปวด,รอยัลบาล์ม, น้ำมันหอมนวดตัว, สเปรย์บรรเทาปวด, สเปรย์ระงับกลิ่นเท้า, สมุนไพรไล่ยุง และน้ำมันหอมระเหย เป็นต้น

บทความนี้ผมตัดตอนมาให้อ่านเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับ หากสนใจสามรถ ดาวโหลดไฟล์ PDF มาอ่านได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ  http://www.firstroyalfactory.org/download/book/6.pdf   โดยเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้เริ่มตั้งแต่หน้า 53

“ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน” ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้จัดทำเว็บ ไทยสมุนไพร.net

 

Comments

comments

479 comments

 1. Pingback: hot hunk sexy
 2. Pingback: kona coffee
 3. Pingback: starter dildo
 4. Pingback: silicone vibrator
 5. Pingback: ottawa andy
 6. Pingback: Sachet filling
 7. Pingback: 海外新闻发布
 8. Pingback: tc00636200a
 9. Pingback: how to put on lube
 10. Pingback: investment
 11. Pingback: Guitar
 12. Pingback: free mp3 download
 13. Pingback: automobiliu nuoma
 14. Pingback: Sports Betting
 15. Pingback: Sports Gambling
 16. Pingback: амитал
 17. Pingback: Zapatos Hombres
 18. Pingback: handmade
 19. Pingback: beautiful
 20. Pingback: Blonde chat
 21. Pingback: Hot chat
 22. Pingback: Eyebrows tattoo
 23. Pingback: Cams
 24. Pingback: Free cams
 25. Pingback: VR
 26. Pingback: pagseguro
 27. Pingback: desi girl
 28. Pingback: Textos Biblicos
 29. Pingback: 첫충보너스
 30. Pingback: clit suction pump
 31. Pingback: g spot vibrator
 32. Pingback: vpn
 33. Pingback: Amateur Webcams
 34. Pingback: 토토사이트
 35. Pingback: 온라인블랙잭
 36. Pingback: polythene
 37. Pingback: environment
 38. Pingback: current news
 39. Pingback: fake id
 40. Pingback: next vpn for ios
 41. Pingback: 먹튀검증
 42. Pingback: 토토사이트
 43. Pingback: 안전공원
 44. Pingback: travertine
 45. Pingback: #Rap
 46. Pingback: #NewMusic
 47. Pingback: #MusicVideo
 48. Pingback: #Rap
 49. Pingback: Schüco
 50. Pingback: psychic reads
 51. Pingback: emg2926-q10a
 52. Pingback: ERC20
 53. Pingback: ytvtwrbq ckjdfhm
 54. Pingback: ля-ля-фа
 55. Pingback: 안전공원
 56. Pingback: 네임드사다리
 57. Pingback: buy 3cmc
 58. Pingback: 高质量外链
 59. Pingback: 谷歌SEO
 60. Pingback: 먹튀검증
 61. Pingback: Shoulder brace
 62. Pingback: mens pleasure toys
 63. Pingback: bondage
 64. Pingback: edm filter
 65. Pingback: 20 mg anavar pills
 66. Pingback: laria
 67. Pingback: статист
 68. Pingback: rf28hdedbsr manual
 69. Pingback: canzone abatjour
 70. Pingback: anal bead
 71. Pingback: vps server
 72. Pingback: best anal sex toy
 73. Pingback: suction cup dildo
 74. Pingback: male p spot
 75. Pingback: anal plug
 76. Pingback: visqueen
 77. Pingback: drohne
 78. Pingback: visqueen roll
 79. Pingback: visqueen dpm
 80. Pingback: LolyCam 18+
 81. Pingback: mature sex
 82. Pingback: Kneipp
 83. Pingback: find out this here
 84. Pingback: click to read
 85. Pingback: 天然石
 86. Pingback: art 3 l 241/90
 87. Pingback: 65 days of statics
 88. Pingback: وی پی ان
 89. Pingback: aluminium door
 90. Pingback: Barrett Wissman
 91. Pingback: Emergency Plumber
 92. Pingback: Trigona CMS blogg
 93. Pingback: Trigona CMS
 94. Pingback: restraint toys
 95. Pingback: restraint toys
 96. Pingback: Abzocke
 97. Pingback: bed bondage kit
 98. Pingback: bondage kit
 99. Pingback: extreme dildo
 100. Pingback: rabbit ears toy
 101. Pingback: zud v desnah
 102. Pingback: youtube to mp3
 103. Pingback: thatstamil
 104. Pingback: Sewage Cleanup
 105. Pingback: Emergency Plumber
 106. Pingback: Trigona.se
 107. Pingback: Trigona CMS
 108. Pingback: receitas low carb
 109. Pingback: 안전놀이터
 110. Pingback: sm-t110nbgaxar
 111. Pingback: phl-0ccx_126_0
 112. Pingback: silicone sex toys
 113. Pingback: L'invecchiamento
 114. Pingback: double dildo
 115. Pingback: online business
 116. Pingback: beast tv
 117. Pingback: shop online
 118. Pingback: anal long dildo
 119. Pingback: چت سکسی
 120. Pingback: square pos
 121. Pingback: kona coffee
 122. Pingback: kona coffee
 123. Pingback: kona coffee
 124. Pingback: kona coffee
 125. Pingback: kona coffee
 126. Pingback: kona coffee
 127. Pingback: 먹튀그램
 128. Pingback: cursos online
 129. Pingback: teen sex
 130. Pingback: free porn
 131. Pingback: fbvcursos
 132. Pingback: biyougeka
 133. Pingback: luxury sex toys
 134. Pingback: breakout of rut
 135. Pingback: fiverr gig prompt
 136. Pingback: خرید apple id
 137. Pingback: Best penis pumps
 138. Pingback: Best penis pumps
 139. Pingback: buy top perfume
 140. Pingback: pool cleaning
 141. Pingback: Viagra gratis
 142. Pingback: Clit vibrator
 143. Pingback: G spot vibrator
 144. Pingback: Clit vibrator
 145. Pingback: Wand massager
 146. Pingback: Wand massager
 147. Pingback: Realistic vibrator
 148. Pingback: G spot vibrator
 149. Pingback: answers
 150. Pingback: Inmuno 1 Apunte
 151. Pingback: sejarah judi poker
 152. Pingback: bdsm toys
 153. Pingback: power lifting
 154. Pingback: panthers
 155. Pingback: Anal vibrators
 156. Pingback: jkbose result
 157. Pingback: g spot vibe
 158. Pingback: Cheap FUT Coins
 159. Pingback: personal massager
 160. Pingback: Chicago SEO
 161. Pingback: Detroit SEO
 162. Pingback: Chicago SEO
 163. Pingback: Chicago SEO
 164. Pingback: Uk chatterbox
 165. Pingback: online earn money
 166. Pingback: detox tea
 167. Pingback: multqa.ae
 168. Pingback: Festival outfit
 169. Pingback: curso online
 170. Pingback: look at these guys
 171. Pingback: best wand massager
 172. Pingback: vape eliquid
 173. Pingback: ultimate ring
 174. Pingback: Mcafee Activate
 175. Pingback: Pornhub
 176. Pingback: Auto escola manaus
 177. Pingback: Counselling
 178. Pingback: deluxe vibrator
 179. Pingback: Bachatero
 180. Pingback: chwilówki
 181. Pingback: drywall repair
 182. Pingback: iphone repair cost
 183. Pingback: kpop merchandise
 184. Pingback: penis pumps
 185. Pingback: giant dildo
 186. Pingback: iptv panel
 187. Pingback: grazi
 188. Pingback: Water Meter
 189. Pingback: guidance
 190. Pingback: bullet massager
 191. Pingback: dildo
 192. Pingback: sportovní legíny
 193. Pingback: dildo
 194. Pingback: Google
 195. Pingback: خرید vpn
 196. Pingback: خرید vpn
 197. Pingback: ارور 1009
 198. Pingback: خرید vpn
 199. Pingback: خرید vpn
 200. Pingback: 8 weeks Pregnant
 201. Pingback: bdsm toy
 202. Pingback: خرید vpn
 203. Pingback: خرید vpn
 204. Pingback: خرید vpn
 205. Pingback: wells fargo hours
 206. Pingback: خرید vpn
 207. Pingback: best lube for sex
 208. Pingback: podcast
 209. Pingback: agen poker online
 210. Pingback: BWI transportation
 211. Pingback: best vibrator
 212. Pingback: خرید vpn
 213. Pingback: good blow job
 214. Pingback: home decor meme
 215. Pingback: خرید next vpn
 216. Pingback: آذینگر
 217. Pingback: sbobet casino
 218. Pingback: Roadrunner Email
 219. Pingback: Yahoomail
 220. Pingback: seashell bracelet
 221. Pingback: mide 676
 222. Pingback: male toys
 223. Pingback: nigerian mp3
 224. Pingback: SSNI-542
 225. Pingback: خرید vpn
 226. Pingback: vibrator review
 227. Pingback: rampant rabbit
 228. Pingback: خرید vpn
 229. Pingback: get more follower
 230. Pingback: ama questions

Leave a Reply