ในหลวงกับสมุนไพรไทย

ในหลวงกับสมุนไพรไทย

เนื่องในโอกาศ 5 ธีนวามหาราชในปีนี้  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ในฐานะที่เว็บ ไทยสมุนไพร.net เป็นเว็บที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย มาอย่างต่อเนื่อง ทางเว็บจึงขออนุญาตนำบทความ พระราชกรณีกิจของพระองค์ท่านที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรไทยที่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบ มาเพยแพร่ให้ทุกท่านได้ศึกษา  โดยบทความทั้งหมดสรุปย่อ และเรียบเรียบจาก  รายงานเรื่อง งานวิจัยเรื่องสาธารณสุข และการศึกษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย  โดยคุณทิพย์วรรณ วงศ์อัสสไพบูลย์ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ในหลวงกับสมุนไพรไทยในเรื่องพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับสมุนไพรไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น เริ่มต้นจากพระมหากรุณาธิคุณ และความใส่พระราชหฤทัยในด้านการสาธารณสุขของพสกนิกร ซึ่งพระองค์ท่าน  นอกจากจะทรงใช้วิธีการดูแลพสกนิกร ผ่านทางบุคลากรทางการแพทย์จากหลายสาขา แล้วนั้น   ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกล พระองค์ก็ยังทรงมีพระราชดำริที่ในเรื่องจะต้องให้ความสนใจใน สมุนไพรไทย ซึ่งได้มีการใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานานตั้งแต่ในอดีต

จึงทรงเห็นว่า ควรจะได้มีการส่งเสริมการใช้และการพัฒนาสมุนไพรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยพระองค์ได้ทรงดำเนินการ เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้ว่ามีโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์สมุนไพรเกิดขึ้นหลายโครงการ รวมทั้งโครงการที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อมอีกเป็นจำนวนมาก เช่น

 • โครงการสวนป่าสมุนไพรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
 • โครงการสวนแม่พันธุ์ต้นซิงโคนา
 • โครงการภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง
 • โครงการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นต้นhttp://xn--o3cepkej9b3gpeg.net/wp-content/uploads/2013/12/ศูนย์ศึกษาการพัฒนาขาหินซ้อน

ยกตัวอย่างโครงการด้านสมุนไพรไทยอย่างเด่นชัดที่สุด ได้แก่ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี พ.ศ. 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พื้นที่จำนวน  15 ไร่ จัดสร้างสวนป่าสมุนไพรชนิดต่างๆไว้ศึกษาวิจัยทางวิชาการเผยแพร่การใช้ประโยชน์ และ เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ

การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับปรัชญาในการพัฒนาสังคมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ประการ คือ

 1. การส่งเสริมศักยภาพในการพึ่งตนเองของประชาชน
 2. การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
 3. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
 4. เศรษฐกิจพอเพียง
 5.  การพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ซึ่งแนวพระราชดำริเรื่องการนำสมุนไพรมาศึกษาและวิจัยนี้ต่อมาได้นำไปสู่การศึกษา พัฒนา และการนำพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น รวมทั้งสมุนไพรจากต่างประเทศเข้ามาทดลองปลูก และทดลองทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกมาใช้

สมุนไพรกับโครงการหลวง

พืชสมุนไพรเป็นพืชอีกกลุ่มหนึ่งที่มูลนิธิโครงการหลวงได้พยายามพัฒนาให้เป็นพืชทางเลือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรตามพระราโชบายในการแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นบนพื้นที่สูงของเกษตรกรชาวเขา
 2. ลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า
 3. เพื่อธำรงไว้ซึ่งความกินดีอยู่ดีของพสกนิกรบนพื้นที่สูง

ร้านโครงการหลวงปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวง ได้ศึกษาและค้นคว้าพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ ไปเป็นจำนวนมาก หลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชกลุ่มเครื่องเทศและพืชหอม ซึ่งมีมูลค่าผลผลิตสดต่อปีหลายแสนบาท และมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปมากกว่าสามล้านบาท ปัจจุบันมูลนิธิ โครงการหลวงกำลังขยายงานวิจัยเพื่อพัฒนาพืชกลุ่มนี้อีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชสมุนไพรพื้นบ้านบน พื้นที่สูง ซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านหรือพืชป่าและมีอยู่จำนวนมากในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมูลนิธิโครงการหลวง จากการศึกษาเบื้องต้นโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิโครงการหลวงพบว่า เฉพาะในพื้นที่ดอยอ่างขางแห่งเดียว ซึ่งมีชาวเขา 5 เผ่าอาศัยอยู่ คือจีนฮ่อ, ไทใหญ่, มูเซอ, เย้า และปะหล่อง เฉพาะชาวปะหล่องเผ่าเดียวมีการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นถึง 228 ชนิด ในจำนวนนี้เป็นพืชอาหาร 88 ชนิด และเป็นพืชยาถึง 51 ชนิด

นอกจากนี้นักวิจัยยังพบอีกว่าในจำนวนนี้พืชหลายชนิดมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่อาจพัฒนาเป็นพืชเครื่องเทศ และพืชน้ำมันหอมระเหยได้ เช่น ตะไคร้ต้น อีหลืน มะแขว่น พืชบางชนิดมีสารออกฤทธิ์ควบคุมโรคและแมลงได้ เช่น สาบหมา คาวตอง ค้างคาวดำ พืชบางชนิดมีฤทธิ์ทางยา เช่น ผักเชียงดา   ช่วยลดน้ำตาลในเลือด เป็นต้น ดังนั้นพืชท้องถิ่นเหล่านี้จึงมีศักยภาพในการพัฒนาในหลายรูปแบบ๕๐สำหรับพืชสมุนไพรที่ทางมูลนิธิโครงการหลวงนำมาปลูกนั้นแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่มคือ กลุ่มพืชสมุนไพรและเครื่องเทศเมืองหนาว   และพืชสมุนไพรพื้นบ้านบนพื้นที่สูง โดยมีพันธุ์พืชที่ทดลองปลูกดังนี้คือ

 1.  พืชสมุนไพรและเครื่องเทศเมืองหนาว ได้แก่ ตังกุย คาโมมาย ซอเรล ไชว์ อิตาเลี่ยน พาร์สเลย์เลมอนบาล์ม มาร์จอแรม มินต์ ออริกาโน่ โรสแมรี่ เสจ ทายม์ เจอราเนียม ลาเวนเดอร์ และสวีทเบซิล
 2.  พืชสมุนไพรพื้นบ้านบนพื้นที่สูง ได้แก่ ตะไคร้ต้น ตะไคร้หอม กะตังใบ กะตังแดง กระเม็งกำลังเสือโคร่ง โกฐจุฬาลัมพา ไข่ปู (หนามไข่ปู หรือมะหู้ไข่ปู) ครามป่า (ครามขาว) ต่างไก่ป่า ทะโล้ (สารภีดอย หรือมังตาน) ปัญจขันธ์ (เบญจขันธ์) ปิ้งขาว ผักบุ้งส้ม ผักไผ่ดอย ผักแพวแดง พุทธรักษา เพี้ยกระทิง (สะเลียมดง) ไพลดำ รางจืดเถา (หนำแน่) ว่านท้องใบม่วง ส้มผด สาบแร้งสาบกา สาบเสือ สาบหมา สามร้อยยอด สีฟันคนทา หญ้าถอดปล้อง หญ้าเอ็นยืด อัคคีทวาร อูนป่า เอื้องหมายนา และฮ่อมช้าง

ในปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้มีการนำสมุนไพรที่ปลูกได้ในโครงการมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แชมพู – ครีมนวดผม, โลชั่น, ยาสีฟัน, สบู่, ยาระงับกลิ่นปาก, น้ำยาบ้วนปาก, เจลบรรเทาปวด,รอยัลบาล์ม, น้ำมันหอมนวดตัว, สเปรย์บรรเทาปวด, สเปรย์ระงับกลิ่นเท้า, สมุนไพรไล่ยุง และน้ำมันหอมระเหย เป็นต้น

บทความนี้ผมตัดตอนมาให้อ่านเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับ หากสนใจสามรถ ดาวโหลดไฟล์ PDF มาอ่านได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ  http://www.firstroyalfactory.org/download/book/6.pdf   โดยเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้เริ่มตั้งแต่หน้า 53

“ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน” ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้จัดทำเว็บ ไทยสมุนไพร.net

 

Comments

comments

315 thoughts on “ในหลวงกับสมุนไพรไทย

 1. Lelio Vieira Carneiro Junior

  Hiya very cool site!! Guy .. Beautiful .. Wonderful ..
  I’ll bookmark your site and take the feeds also? I’m satisfied to
  seek out numerous helpful info here within the post, we’d like work out more
  strategies in this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

  Reply
 2. tercio borlenghi jr

  We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your website provided us with valuable information to work on. You have
  done an impressive task and our whole group shall be grateful to you.

  Reply
 3. Hollie

  I have been browsing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like
  yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made
  good content as you did, the web will be a lot more useful
  than ever before.

  Reply
 4. expert asbestos removal

  Just wish to say your article is as surprising. The
  clarity in your post is simply cool and i can assume you’re an expert
  on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up
  to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

  Reply
 5. Jaimie

  I have read so many articles on the topic of the blogger lovers however this post is truly a pleasant post, keep
  it up.

  Reply
 6. Katrina

  We stumbled over here from a different website and thought I may as well check things out.
  I like what I see so i am just following you.
  Look forward to looking into your web page yet again.

  Reply
 7. www.novotech36.ru

  My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of
  the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am worried
  about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
  Any help would be really appreciated!

  Reply
 8. Leopoldo

  I’m curious to find out what blog system you are
  using? I’m having some small security problems with my latest site and I’d
  like to find something more risk-free. Do you have any recommendations?

  Reply
 9. Jake

  Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe
  for a blog site? The account helped me a acceptable deal.
  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

  Reply
 10. click here now

  I simply want to mention I am beginner to weblog and truly savored this web site. Likely I’m going to bookmark your blog . You absolutely come with exceptional articles. Appreciate it for sharing your blog.

  Reply
 11. Children's book

  This unique blog is obviously interesting as well as informative. I have chosen a lot of helpful things out of this source. I ad love to go back every once in a while. Thanks a bunch!

  Reply
 12. white fleece pant

  That is a good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very accurate information Many thanks for sharing this one. A must read article!

  Reply
 13. visit website

  You ave made some really good points there. I checked on the web for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

  Reply
 14. http://www.5aswiss.com

  Thank you for sharing excellent informations. Your website is so cool. I’m impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What an ideal web-site.

  Reply
 15. John Deere Repair Manuals

  It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or advice. Maybe you can write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

  Reply
 16. aoflibrary.net

  Generally I don’t read article on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to try and do so! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite great article.

  Reply
 17. bestresearchpapers.net

  Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

  Reply
 18. Bail Bonds Phoenix

  Im no expert, but I imagine you just crafted an excellent point. You certainly understand what youre talking about, and I can really get behind that. Thanks for staying so upfront and so truthful.

  Reply
 19. www.columbusgis.com

  Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

  Reply
 20. http://www.chanelpascher.com

  I together with my guys happened to be checking the nice secrets found on your web blog and so instantly came up with a horrible suspicion I had not expressed respect to you for those techniques. My young men became consequently warmed to study them and now have in truth been having fun with those things. Thanks for getting very thoughtful and for pick out this form of useful resources millions of individuals are really wanting to discover. Our own sincere regret for not expressing appreciation to you earlier.

  Reply
 21. SEO Vancouver

  I think other web site proprietors should take this web site as an model, very clean and great user genial style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

  Reply
 22. sci tech

  Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossips and web and this is actually annoying. A good web site with exciting content, this is what I need. Thanks for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

  Reply
 23. pussy

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is great, let alone the content!

  Reply
 24. SEO Company

  Incredible! This blog looks just like my old one! It as on a completely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Great choice of colors!

  Reply
 25. http://historicdowntownmocksville.com

  I have been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website. Studying this info So i¡¦m happy to exhibit that I have an incredibly excellent uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I most without a doubt will make sure to don¡¦t forget this website and give it a glance on a continuing basis.

  Reply
 26. http://gshguide.com

  I¡¦ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site. Reading this info So i¡¦m happy to show that I’ve an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most undoubtedly will make sure to don¡¦t forget this site and provides it a look on a continuing basis.

  Reply
 27. healthexpo2015.net

  hey there and thank you for your info – I’ve certainly picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this web site, as I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective exciting content. Make sure you update this again very soon..

  Reply
 28. Fashion

  Someone necessarily help to make significantly posts I might state. That is the first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the analysis you made to make this particular submit extraordinary. Excellent process!

  Reply
 29. Fashion

  We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website provided us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

  Reply
 30. ircyb.org

  I am so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the random misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

  Reply
 31. www.yoghurtplus.com

  Hello there, I discovered your site by the use of Google while searching for a related topic, your web site came up, it seems good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Reply
 32. kenoshanow.com

  whoah this blog is wonderful i like studying your posts. Stay up the good work! You understand, lots of people are hunting around for this info, you can aid them greatly.

  Reply
 33. villathalassa.com

  Helpful information. Fortunate me I found your web site unintentionally, and I am stunned why this coincidence did not took place earlier! I bookmarked it.

  Reply
 34. Home Improvement

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

  Reply
 35. http://blackfloortiles.com

  Thank you for any other informative website. Where else may I am getting that type of information written in such an ideal approach? I have a challenge that I’m just now working on, and I’ve been on the glance out for such information.

  Reply
 36. cycling

  I have recently started a site, the info you offer on this site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

  Reply
 37. science daily

  As I web-site possessor I believe the content matter here is rattling wonderful , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Good Luck.

  Reply
 38. land for sale

  I’m not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent info I was looking for this information for my mission.

  Reply
 39. dealership

  As I website possessor I believe the content matter here is rattling fantastic , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Good Luck.

  Reply
 40. http://www.cupe403.com

  you’re truly a just right webmaster. The site loading speed is incredible. It seems that you are doing any unique trick. Moreover, The contents are masterwork. you’ve performed a fantastic activity in this matter!

  Reply
 41. Mp3skull

  Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the internet the simplest thing to understand of. I say to you, I definitely get irked while folks think about concerns that they just don’t recognize about. You controlled to hit the nail upon the highest and defined out the whole thing with no need side-effects , other folks can take a signal. Will likely be again to get more. Thanks!

  Reply
 42. effortlessrun.com

  Hello my loved one! I wish to say that this post is amazing, great written and come with approximately all important infos. I would like to see extra posts like this .

  Reply
 43. Goodie Mob discography

  Use social media as a lead generation tool. In social media, you need to not only build a presence, you also need to build a community. It’s an opportunity to build trust which will lead to more and more leads coming your way. Don’t just look at the obvious social media channels. Consider them all.

  Reply
 44. News

  I in addition to my pals were analyzing the excellent tips located on your web blog then at once developed a terrible suspicion I never thanked the website owner for those techniques. My men came consequently very interested to read all of them and have in effect absolutely been having fun with those things. Thank you for being indeed helpful and also for considering this form of extraordinary areas most people are really needing to understand about. Our own honest apologies for not saying thanks to you sooner.

  Reply
 45. ig

  Today, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to
  see if it can survive a forty foot drop, just so
  she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and
  she has 83 views. I know this is entirely off topic but I
  had to share it with someone!

  Reply
 46. News

  Absolutely pent written content, thanks for selective information. “The bravest thing you can do when you are not brave is to profess courage and act accordingly.” by Corra Harris.

  Reply
 47. gtahacks

  Rice earned this name due to his skill and success in the new cheap nike jerseys season is doomed to suffer from the much feared lockout.

  Reply
 48. faturaodemeleri.com

  I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this site. Thank you, I¡¦ll try and check back more often. How frequently you update your site?

  Reply
 49. Dyanna

  You ave made some decent points there. I checked on the web for more information about the issue and found most people will go along with your views on this site.

  Reply
 50. News

  Someone essentially assist to make severely articles I might state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the research you made to make this particular publish amazing. Excellent process!

  Reply
 51. News

  Hello my friend! I want to say that this article is awesome, great written and include approximately all significant infos. I’d like to look extra posts like this.

  Reply
 52. BANDAR TOGEL ONLINE

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I ave truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I all be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

  Reply
 53. News

  Hey there, You have done a fantastic job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I am confident they’ll be benefited from this web site.

  Reply
 54. News

  Very interesting topic , appreciate it for putting up. “The great aim of education is not knowledge but action.” by Herbert Spencer.

  Reply
 55. News

  I haven’t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

  Reply
 56. Fashion

  I really wanted to jot down a remark in order to appreciate you for those pleasant techniques you are placing on this site. My considerable internet investigation has finally been paid with good facts and strategies to talk about with my friends and classmates. I would mention that many of us site visitors are unquestionably lucky to live in a fine network with very many perfect people with very helpful opinions. I feel somewhat fortunate to have discovered your website and look forward to plenty of more fun minutes reading here. Thank you once more for all the details.

  Reply
 57. Burbank Real Estate

  So pleased to possess discovered this submit.. I appreciate you posting your perspective.. Recognize the value of the entry you available.. So pleased to get identified this post..

  Reply
 58. Home Improvement

  Thank you, I have just been looking for info approximately this subject for ages and yours is the greatest I’ve found out so far. But, what concerning the bottom line? Are you certain about the supply?

  Reply
 59. poia.info

  You actually make it appear so easy along with your presentation however I find this topic to be really one thing which I believe I might never understand. It seems too complicated and very huge for me. I am having a look ahead for your next submit, I will try to get the hold of it!

  Reply
 60. http://www.vesinhcongngiep.com

  I have to get across my gratitude for your kind-heartedness in support of all those that should have help with this one field. Your real dedication to getting the solution all over turned out to be extraordinarily good and have without exception helped professionals just like me to arrive at their targets. The warm and friendly information indicates a whole lot to me and especially to my fellow workers. With thanks; from everyone of us.

  Reply
 61. Project Finance

  Wow, fantastic blog format! How long have you ever been running a blog for? you make blogging look easy. The entire look of your web site is excellent, let alone the content material!

  Reply
 62. definition of Technology

  I haven¡¦t checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I¡¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

  Reply
 63. Home Improvement

  Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

  Reply
 64. gbwhatsapp download

  Nice blog here! Also your web site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

  Reply
 65. florida short term health insurance

  I just want to express I am just a newbie to blogging and site-building and definitely I enjoy this blog. Possibly I am going to bookmark your website . You certainly provide awesome article content and reviews. Thanks a lot for posting your blog.

  Reply
 66. SEO

  I will right away snatch your rss feed as I can at to find your email subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Please permit me know in order that I could subscribe. Thanks.

  Reply
 67. Home Improvement

  great issues altogether, you just won a logo new reader. What may you recommend about your submit that you just made a few days in the past? Any certain?

  Reply
 68. for sale by owner

  Whats Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely helpful and it has helped me out loads. I’m hoping to contribute & help other users like its aided me. Great job.

  Reply
 69. ice cream recipes

  Generally I don’t learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite nice article.

  Reply
 70. vacation packages

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

  Reply
 71. Fashion

  Generally I do not read article on blogs, but I wish to say that this write-up very compelled me to check out and do it! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite great post.

  Reply
 72. Web Design

  certainly like your web site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to inform the truth however I’ll certainly come back again.

  Reply
 73. Fashion

  Hey there, You have done a fantastic job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I am confident they’ll be benefited from this web site.

  Reply
 74. sports and arts

  I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I’m quite sure I’ll learn plenty of new stuff right here! Best of luck for the next!

  Reply
 75. camera

  I as well as my buddies were viewing the good key points found on your website while the sudden came up with a terrible feeling I never expressed respect to the blog owner for those techniques. Those guys happened to be so joyful to see all of them and have pretty much been enjoying those things. Appreciate your genuinely so helpful and for making a decision on some fine things most people are really wanting to understand about. My very own honest apologies for not saying thanks to earlier.

  Reply
 76. auto group

  Usually I do not learn post on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thank you, quite nice post.

  Reply
 77. Home Improvement

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

  Reply
 78. Home Improvement

  of course like your web site however you need to take a look at the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to tell the truth on the other hand I’ll definitely come again again.

  Reply
 79. fireplace remodel

  I have not checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

  Reply
 80. educational games for kids

  Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Fantastic. I am also a specialist in this topic so I can understand your effort.

  Reply
 81. Travel

  Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

  Reply
 82. red wine

  This very blog is really cool as well as amusing. I have discovered a bunch of helpful things out of it. I ad love to visit it every once in a while. Thanks a lot!

  Reply
 83. Jewelry

  wonderful points altogether, you simply received a new reader. What could you recommend in regards to your publish that you simply made a few days in the past? Any positive?

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.